logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Granty pracowników i doktorantów Instytutu Biologii

 

Projekty Miniatura

- Miniatura 2 -

dr Adam Hermaniuk - Wpływ temperatury i zawartości tlenu w wodzie na tempo procesów życiowych ekotermów zbudowanych z różnej wielkości komórek na przykładzie modelowego gatunku ryb Danio rerio.

dr Aleksandra M. Staszak - Zmiany w proteomie nasion podczas kiełkowania w odpowiedzi na zanieczyszczenia jonami ołowiu.

dr Magdalena Świsłocka - Molekularne testy diagnostyczne do identyfikacji gatunków pasożytów wewnętrznych łosia (Alces alces).


 

Miniatura 1 -

dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk - Czy cytokinina trans-zeatyna indukuje mechanizmy obronne w kulturach jednokomórkowej zielenicy Scenedesmus quadricauda narażonej na kadm?

dr Paweł Mirski - Wykorzystanie telemetrii GPS do oceny biologicznej jakości krajobrazu rolniczego - integracja polskich i estońskich danych przestrzennych.

dr Magdalena Czajkowska, Czy modraszek orion (Scolitantides orion) ma szansę pozostać w faunie Polski? - analiza genetyczna populacji zagrożonych wyginięciem. 

dr Maciej Karpowicz, Wpływ eutrofizacji i humifikacji jezior na transfer węgla, azotu i fosforu w pelagicznych sieciach troficznych.

dr Magdalena Siemieniuk, Określenie mechanizmów synergistycznego działania oksytiaminy i ketokonazolu względem oportunistycznych drożdżaków Malassezia pachydermatis.

dr Ewa Oleńska, Identyfikacja pozycji rodzajowej i gatunkowej autochtonicznej mikroflory ryzobiowej starej hałdy cynkowo-ołowiowej w południowej Polsce w kontekście ryzoremediacji.

dr Szymon Sękowski, Ocena antyagregacyjnej aktywności tanin względem alfa-synukleiny. 

dr Adam Cudowski, Czy różnorodność gatunkowa mykoplanktonu zależy od typu troficznego stratyfikowanych termicznie wód limnicznych?

dr Agata Kostro-Ambroziak, Jedno czy wiele? Córka czy syn? Kluczowe decyzje Latibulus argiolus, parazytoida socjalnych os klecanek Polistes nimpha


 

XIV konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
prof. dr hab. Marek Konarzewski, Plastyczność neuronalna myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego.


 

XII konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Sonata -
dr Justyna M. Drewnowska, Różnice w enzymatycznym systemie chitynolitycznym szczepów Bacillus cereus sensu lato jako konsekwencja adaptacji do ekologicznie odrębnych środowisk.   

- Preludium -
mgr Agnieszka E. Chrzanowska, Identyfikacja czynników odpowiedzialnych za niską efektywność rozmnażania płciowego w marginalnych populacjach brzozy niskiej Betula humilis Schrk.  


 

XI konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
dr Aneta Książek, Kompromis pomiędzy opieką rodzicielską a odpowiedzią immunologiczną u myszy laboratoryjnych selekcjonowanych w kierunku selekcjonowania BMR: test hipotezy o ograniczeniach w utracie ciepła.  

prof. Andrew Dzialowski (kierownik) oraz dr Maciej Karpowicz (p.o. kierownika), Mechanizmy wpływające na przepływ materii i energii od fitoplanktonu do zooplanktonu w ekosystemach słodkowodnych


 

X konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
prof. dr hab. Izabela Święcicka, Dynamika pangenomu i proteomu wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato ze środowiska pierwotnego i zmienionego antropogenicznie.


 

IX konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
prof. dr hab. Marek Konarzewski, Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego. 


 

VIII konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
dr hab. Paweł R. Brzęk, Stres oksydacyjny podczas termogenezy u myszy laboratoryjnych o genetycznie zróżnicowanym poziomie metabolizmu maksymalnego i podstawowego: rola białka UCP1. 


 

VI konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Preludium-
mgr Urszula Czyżewska, Charakterystyka profili białkowych Malassezia pachydermatis w aspekcie diagnostyki z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej. 


 

V konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
1. dr hab. Ada Wróblewska, Rola wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u storczyków z rodzaju Dactylorhiza.

- Preludium-
2. mgr Justyna M. Drewnowska, Polimorfizm genetyczny środowiskowych izolatów Bacillus cereus i Bacillus thuringiensis syntetyzujących melaninę.


 

IV konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Preludium -
dr Ewa Żebrowska, Mechanizmy dostosowawcze owsa (Avena sativa L.) do warunków niedoboru fosforanów w podłożu. 


 

III konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
dr hab. Andrzej Bajguz, Oddziaływanie auksyn, brassinosteroidów i cytokinin na glony z rodzaju Scenedesmus traktowane ołowiem. 


 

II konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -
dr Marek Bartoszewicz, Bacillus cereus sensu lato - sześć odrębnych czy jeden polimorficzny gatunek bakterii?


 

I konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych 

 

- Opus-
1. dr Katarzyna A. Jadwiszczak, Zmienność markerów molekularnych i analiza rozrodu w populacjach reliktowych
gatunków brzóz Betula humilis Schrk. i B. nana L.

- Preludium-
2. dr Julita Sadowska, Ryzyko otyłości i zespołu metabolicznego u myszy selekcjonowanych na wysoki poziom BMR i myszy selekcjonowanych na wysoką wydolność tlenową.

- Opus-
3. dr hab. Andrzej K. Gębczyński, Wpływ zróżnicowania tempa metabolizmu podstawowego na ilość i jakość mleka produkowanego przez myszy laboratoryjne.


 

Projekty aktualnie realizowane
 

Granty Narodowego Centrum Nauki

1. dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk - Czy cytokinina trans-zeatyna indukuje mechanizmy obronne w kulturach jednokomórkowej zielenicy Scenedesmus quadricauda narażonej na kadm?

2. dr Paweł Mirski - Wykorzystanie telemetrii GPS do oceny biologicznej jakości krajobrazu rolniczego - integracja polskich i estońskich danych przestrzennych.

3.  Agnieszka E. Bona, Identyfikacja czynników odpowiedzialnych za niską efektywność rozmnażania płciowego w marginalnych populacjach brzozy niskiej Betula humilis Schrk. 

4. dr Adam Cudowski, Czy różnorodność gatunkowa mykoplanktonu zależy od typu troficznego stratyfikowanych termicznie wód limnicznych?

5. dr Justyna M. DrewnowskaRóżnice w enzymatycznym systemie chitynolitycznym szczepów Bacillus cereus sensu lato jako konsekwencja adaptacji do ekologicznie odrębnych środowisk.

6. dr Agata Kostro-Ambroziak, Jedno czy wiele? Córka czy syn? Kluczowe decyzje Latibulus argiolus, parazytoida socjalnych os klecanek Polistes nimpha

7. dr Aneta Książek, Kompromis pomiędzy opieką rodzicielską a odpowiedzią immunologiczną u myszy laboratoryjnych selekcjonowanych w kierunku selekcjonowania BMR: test hipotezy o ograniczeniach w utracie ciepła.  

8. dr Ewa Oleńska, Identyfikacja pozycji rodzajowej i gatunkowej autochtonicznej mikroflory ryzobiowej starej hałdy cynkowo-ołowiowej w południowej Polsce w kontekście ryzoremediacji.

9. dr Szymon Sękowski, Ocena antyagregacyjnej aktywności tanin względem alfa-synukleiny. 

10. dr hab. Ada Wróblewska, Rola wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u storczyków z rodzaju Dactylorhiza.

11. prof. dr hab. Marek Konarzewski, Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego.

12. prof. dr hab. Izabela Święcicka, Dynamika pangenomu i proteomu wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato ze środowiska pierwotnego i zmienionego antropologicznie. 

13. prof. Andrew Dzialowski (kierownik) oraz dr Maciej Karpowicz (p.o. kierownika), Mechanizmy wpływające na przepływ materii i energii od fitoplanktonu do zooplanktonu w ekosystemach słodkowodnych

14. prof. dr hab. Marek Konarzewski, Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego

15. dr hab. Paweł R. Brzęk, Stres oksydacyjny podczas termogenezy u myszy laboratoryjnych o genetycznie zróżnicowanym poziomie metabolizmu maksymalnego i podstawowego: rola białka UCP1. 


 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona