logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Projekty badawcze młodych naukowców realizowane w Instytucie Biologii.

Projekty BMN

 

 

VI konkurs - 2016 r.

projekty podoktorskie:

dr Anna Pietryczuk - Zasobność wód rzecznych w materię organiczną a rozwój mykoplanktonu.

dr Julita Sadowska - Wpływ reprodukcji na efekty selekcji w kierunku wysokiego tempa metabolizmu tlenowego u myszy laboratoryjnych.

projekty doktoranckie:

mgr Magdalena Fiłoc - Wpływ późnoglacjalnych i wczesnoholoceńskich oscylacji klimatu na rozwój roślinności północno-wschodniej Polski.

mgr Angelika Fiodor - Genomika i proteomika Bacillus cereus sensu lato ze zróżnicowanych środowisk naturalnych na przykładzie polimorfizmu genów vip3A.

mgr Przemysław Klimczuk - Preferencje siedliskowe dostojki eunomii (Boloria eunomia) na wybranych środowiskach Puszczy Knyszyńskiej.

mgr Zofia Korbut - Historia linii mitochondrialnego DNA u chomika europejskiego (Cricetus cricetus) na podstawie sekwencji jądrowych i analiza potencjalnych rozbieżności filogeografii jądrowych i mitochondrialnych.

mgr Ida Laskowska -  Zróżnicowanie gatunkowe, enterotoksyczność oraz antybiotykooporność gronkowców izolowanych z mięsa drobiowego.

mgr Edyta Łukaszuk - Reakcje rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana L.) na uszkodzenia mechaniczne.

mgr Paweł Mirski - Wybrane aspekty biologii obcych, inwazyjnych gatunków drzew.

 

V konkurs - 2015 r.

stypendium:

mgr Agnieszka Chrzanowska

projekt podoktorski:

dr Adam Cudowski - Wpływ metali ciężkich na skład taksonomiczny grzybów wodnych.

projekty doktoranckie:

mgr Agnieszka Chrzanowska - Struktura genetyczna populacji brzóz (Betula), gatunków zarówno powszechnych, jak i zagrożonych wyginięciem.

mgr Michał Sulkiewicz - Lokalna i systemiczna odpowiedź pszenicy ozimej na zranienie.

mgr Marta Szal - Antropogeniczne zmiany roślinności spowodowane wczesnośredniowiecznym osadnictwem w rejonie Poganowa na tle regionalnych zmian środowiska przyrodniczego Pojezierza Mrągowskiego.

mgr Maciej Karpowicz - Zróżnicowanie gatunkowe i ilościowe Harpacticoida różnych typów ekosystemów wodnych północno-wschodniej Polski.

mgr Magdalena Siemieniuk, mgr Adam Więcko -  Analiza zawartości ergosterolu u drożdżaków poddanych presji oksytiaminy.

 

IV konkurs - 2014 r.

projekt podoktorski:

dr Szymon Sękowski -  Protekcyjny efekt galusanu epigalokatechiny (EGCG) względem erytrocytów i głównego białka osocza narażonych na promieniowanie UV.

projekty doktoranckie:

mgr Aneta Adamczuk - Morfogeneza lnu (Linum usitatissimum L.) w kulturach tkankowych in vitro.

mgr Edyta Jermakowicz - Systemy rozrodu Malaxis monophyllos (L.) Sw. jako czynnik warunkujący demograficzną i genetyczną strukturę populacji.

mgr Zofia Korbut - Filogeografia chomika europejskiego (Cricetus cricetus), gatunku zagrożonego w Europie, na podstawie markerów molekularnych o różnym sposobie dziedziczenia.

mgr Edyta Łukaszuk - Reakcje rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana L.) na uszkodzenia mechaniczne.

mgr Maciej Matosiuk, mgr Magdalena Czajkowska, mgr Magdalena Świsłocka - Adaptacyjna zmienność genomu mitochondrialnego u jeleniowatych.

mgr Emilia Murawska - Biologia strukturalna i funkcjonalna plazmidów Bacillus cereus sensu lato – ekspresja δ-endotoksyn szczepu B. thuringiensis IS5056.

 

III konkurs - 2013 r.

w kategorii projektów podoktorskich:

1. mgr Adam Cudowski, dr Anna Pietryczuk - Interakcje między biomasą grzybów a składem frakcyjnym manganu w systemie wód Kanału Augustowskiego.

w kategorii projektów doktoranckich:

1. mgr Monika Drężek - Molekularna analiza plazmidów oraz genów kodujących oporność na wybrane antybiotyki u gronkowców wyizolowanych od łosia (Alces alces L.).

2. mgr Urszula Czyżewska - Porównanie aktywności fosfolipazowej szczepów Malassezia pachydermatis izolowanych od psów z otis externa oraz bez objawów klinicznych choroby.

3. mgr Paulina S. Kamińska - Ekspresja genów replikacji plazmidów Bacillus anthracis wśród środowiskowych szczepów Bacillus thuringiensis.

4. mgr Magdalena Siemieniuk - Analiza ekspresji genów kodujących kluczowe enzymy metabolizmu tlenowego, beztlenowego oraz szlaku pentozofosforanowego trzech linii komórek nowotworowych (HeLa-C, MDA-MB-231, MCF7) poddanych presji oksytiaminy.

 


II konkurs - 2012 r.

Stypendium: mgr Aneta Adamczuk


w kategorii projektów podoktorskich:

1. dr Szymon Sękowski - Fizykochemiczna charakterystyka oddziaływań biomolekularnych taniny hydrolizującej 1-O-gallo-4,6-heksahydroksydifenylo-ß-D-glukozy izolowanej z liści wiesiołka (Oenothera gigas L.) z liposomami.


w kategorii projektów doktoranckich:

1. mgr Magdalena Fiłoc - Rekonstrukcja zmian roślinności Suwalszczyzny u progu holocenu a chłodne oscylacje klimatu zwane cyklami Bonda.

2. mgr Ewa Żebrowska - Mechanizmy zwiększające dostępność fosforanów u owsa (Avena sativa L.) - rola kwaśnych fosfataz.

3. mgr Justyna M. Łuksza - Struktura genetyczna środowiskowych szczepów Bacillus cereus i Bacillus thuringiensis systetyzujących melaninę.

4. mgr Marta Czernik - Molekularna analiza jakościowego składu diety jelenia szlachetnego Cervus elaphus i sarny europejskiej Capreolus capreolus w dolinie Biebrzy.
 


I konkurs - 2011 r.


1. mgr Agata Kostro-Ambroziak - Zróżnicowanie morfologiczne i genetyczne gatunków z rodzaju Dyspetes Förster, 1869 (Hymenoptera, Ichneumonide) w Polsce.

2. mgr Urszula Czyżewska, mgr Magdalena Siemieniuk - Ocena właściwoości antynowotworowych oksytiaminy w ludzkich kulturach komórkowych in vitro.

3. mgr Magdalena Świsłocka - Struktura genetyczna populacji łosia, Alces alces z Puszczy Augustowskiej.

4. dr Marek Bartoszewicz - Polimorfizm genetyczny wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato izolowanych z mleka.

5. dr Ewa Chwełatiuk - Struktura genetyczna populacji koniczyny białej (Trifolium repens L.) oraz jej mikrosymbionta Rhizobium leguminosarum bv. trifolii na „starej” hałdzie cynkowo-ołowianej w południowej Polsce w kontekście ryzoremediacji. 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona