logo_smalluwb_img_mobileszukaj
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.

Dr Marek Bartoszewicz
tel. 85 738 83 84; e-mail: mbartosz@uwb.edu.pl

Czy jesteśmy skazani na nasze geny?

Wykład wprowadzający słuchaczy w świat genów, odsłaniający tajemnice regulacji ich ekspresji i znaczenie tego procesu w życiu ludzi. Odpowiada na pytanie, dlaczego komórki zawierające identyczny materiał genetyczny mogą mieć rożne właściwości i pełnić odmienne funkcje. Wyjaśnia także, czym zajmuje się epigenetyka wskazując na zależności pomiędzy stylem życia i dietą a zdrowiem naszym i przyszłych pokoleń.

  

Dr hab. Anetta Borkowska 
tel. 85 738 83 81; e-mail: abork@uwb.edu.pl

Wykłady tylko w II semestrze, tylko w Instytucie Biologii

Z wody i ognia – niezwykły świat wysp wulkanicznych

Celem wykładu jest pokazanie odrębności flory i fauny wysp oceanicznych powstałych w wyniku procesów wulkanicznych. Omawiane są rodzaje wysp i sposoby ich powstania oraz czynniki kształtujące florę i faunę wysp. Na przykładzie Wysp Galapagos, Wysp Zielonego Przylądka i Komodo uczniowie poznają jak procesy wulkaniczne kształtują środowisko życia na wyspach. Przedstawiona jest także radiacja adaptacyjna zięb Darwina z Wysp Galapagos oraz przykłady niezwykłych endemicznych gatunków żyjących na wyspach wulkanicznych.

Pustynia Namib – piasek, morze i mgła (tylko w II semestrze, tylko w Instytucie Biologii)

Celem wykładu jest pokazanie różnorodności świata roślin i zwierząt jednej z najstarszych pustyń świata – pustyni Namib w południowo-zachodniej Afryce. Wykład omawia powstanie pustyni Namib, zróżnicowanie budowy geologicznej oraz ekstremalne warunki klimatyczne tam panujące. Uczniowie zapoznają się z gatunkami roślin i zwierząt charakterystycznymi dla pustyni mgielnej. Poznają gatunki endemiczne i żywą skamieniałość – welwiczję przedziwną. Przedstawiane są także przystosowania zwierząt i roślin do życia w warunkach pustynnych.

 

Dr hab. inż. Magdalena Grabowska, dr inż. Maciej Karpowicz
tel. 85 738 83 92; e-mail: magra@uwb.edu.pl

Fascynujący świat glonów słodkowodnych

Te mikroskopijne rośliny potrafią zachwycić plejadą barw i symetrią kształtów. Mimo swoich małych rozmiarów mogą przekształcić środowisko wodne, znacznie utrudniając jego wykorzystanie przez inne organizmy wodne i człowieka. W trakcie wykładu 
i mikroskopowania słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z szeregiem przystosowań glonów do życia w środowisku wodnym i funkcjami jakie w nich pełnią. 

 

Dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
tel. 85 738 83 96; e-mail: rudczyk@uwb.edu.pl

Współczesne zagrożenia hydrosfery

Na wykładzie omówione zostaną zasoby i typy wody na kuli ziemskiej oraz obieg wody 
w przyrodzie. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z elementami gospodarki wodnej (rodzaje zasobów wodnych i ich wykorzystanie), przyczynami i skutkami niedoboru 
i nadmiaru wody w środowisku (ekstrema hydrologiczne) oraz prawem wodnym.

Rolnicze wykorzystanie gleb w Polsce

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze zróżnicowaniem pokrywy glebowej w Polsce 
i województwie podlaskim oraz z klasami bonitacyjnymi gleb. Omówione zostanie również rolnicze wykorzystanie gleb.

Jak powstała rzeźba województwa podlaskiego?

Wykład poświęcony rzeźbie fluwialnej i fluwioglacjalnej z przykładami form na Nizinie Północnopodlaskiej i Pojezierzu Suwalskim.  Na podstawie analizy form polodowcowych i sposobu ich powstawania zostaną pokazane różnice pomiędzy frontalną i arealną deglacjacjacją lądolodu skandynawskiego. W oparciu o  wybrany obszar przedstawione zostaną cechy rzeźby staroglacjalnej i młodoglacjalnej. 

Zrównoważony rozwój – szansa dla ludzkości i środowiska naturalnego

Na zajęciach zostanie podniesiona kwestia poprawnego rozumienia pojęcia „zrównoważony rozwój”. Uczniowie poznają główne dokumenty omawiające problematykę zrównoważonego rozwoju oraz rangę konstytucyjną idei zrównoważonego rozwoju w Polsce. Zostanie omówiona koncepcja podstawowych potrzeb,  idea ograniczonych możliwości, a zwłaszcza wytrzymałości światowego systemu ekologicznego.

 

Dr Anna Matwiejuk
tel. 85 738 84 31; e-mail: matwiej@uwb.edu.pl

Tajemniczy świat porostów

Wykład ma na celu przedstawienie, czym są porosty, jak są zbudowane, jaką pozycję systematyczną zajmują, jak się rozmnażają, gdzie występują. Ponadto wyjaśni teorie na temat współżycia glonu i grzyba w plesze porostowej oraz wykaże rolę porostów jako organizmów pionierskich i wskaźnikowych (metody lichenoindykacyjne). Wykład będzie miał charakter prezentacji multimedialnej, połączonej z prezentacją okazów i preparatów mikroskopowych.

 

Prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz 
tel. 85 738 83 80; e-mail: ermi@uwb.edu.pl

Wykłady najchętniej w Instytucie Biologii, ewentualnie na terenie Białegostoku, wyjątkowo poza Białymstokiem

Kodowanie kreskowe DNA  dla każdego

Celem wykładu jest pokazanie założeń i możliwości rozpoznawania i opisywania nowych gatunków roślin, grzybów i zwierząt za pomocą kodów kreskowych DNA. Zdobycze techniki oraz wiedza z biologii molekularnej pozwalają, by ktokolwiek, gdziekolwiek, z dowolnego materiału biologicznego był w stanie ustalić gatunek, z jakim ma w danym momencie do czynienia.

Geny czy styl życia – czynniki determinujące podatność na nowotwory

Celem wykładu jest pokazanie znaczenia zdrowego stylu życia i potrzeby dbania o środowisko naturalne, by móc długo żyć w dobrym zdrowiu, Uczniowie poznają najnowsze dane literaturowe pokazujące, że zaledwie 10-30% ryzyka zachorowania na nowotwory zależy od tła genetycznego, podczas gdy 70-90% jest determinowana tym, co i jak robimy. Zwrócona też zostanie uwaga na rolę diagnostyki molekularnej w trosce o zdrowie.

Sekwencjonowanie genomów organizmów żywych: metody i zaskakujące wyniki

Celem wykładu jest przedstawienie najnowszych metod sekwencjonowania DNA służących poznaniu genomów roślin, grzybów, zwierząt, a także człowieka. Uczniowie zobaczą, jakimi metodami są sekwencjonowane genomy oraz jakie informacje z odczytu różnych sekwencji udało się do tej pory uzyskać.

Czy geny mogą uprawiać surfing? – niezwykłe wyniki z genetyki populacji łosi, jeleni, saren, bobrów i rysi w Polsce

Celem wykładu jest zainteresowanie uczniów najnowszymi wynikami z zakresu genetyki populacji dotyczącymi zarówno pospolitych jak i chronionych gatunków ssaków w Polsce oraz pokazanie, że badania w skali lokalnej mogą mieć szersze znaczenie dla rozwoju nauki i poznania otaczającej nas rzeczywistości.  Uczniowie dowiedzą się, w jakich sytuacjach geny mogą serfować i co z tego wynika dla gatunku i ochrony różnorodności genetycznej.

 

Dr Szymon Sękowski
tel. 85 738 84 03; e-mail: s.sekowski@uwb.edu.pl

 
Zastosowanie nanocząsteczek w biologii molekularnej i medycznej

Wykład dotyczy zastosowania nanocząsteczek i kropek kwantowych w biologii molekularnej i medycznej. Zostaną zaprezentowane przykłady wykorzystania wspomnianych cząsteczek w: przenoszeniu leków, znakowaniu, obrazowaniu klinicznym, terapii celowanej, terapii genowej. Efektem wykładu jest promocja Instytutu Biologii UwB oraz zdobycie przez uczniów wiedzy na temat zastosowania nanocząsteczek w biologii molekularnej i medycznej.   

 

Dr hab. Marcin Sielezniew, prof. UwB
tel. 85 738 84 19; e-mail: marcins@uwb.edu.pl

 
Wykłady najchętniej w Instytucie Biologii, ewentualnie na terenie Białegostoku, wyjątkowo poza Białymstokiem; tylko styczeń-kwiecień oraz wrzesień 2018 r.

Owady w życiu człowieka

Celem wykładu jest pokazanie jak istotną rolę pełniły i pełnią owady w życiu człowieka od starożytności do czasów współczesnych. Poruszone będą bardzo różne aspekty naszych relacji z owadami takie jak: owady jako źródło pożywienia i innych ważnych produktów; owady w kulturze i religii; owady jako szkodniki i wektory chorób; owady jako zapylacze i organizmy pożyteczne w ochronie roślin;  zastosowanie owadów w medycynie i biologii sądowej; owady jako organizmy modelowe w badaniach naukowych.  

Jak to robią motyle?

Na wykładzie będzie można się dowiedzieć więcej na temat zachowań rozrodczych motyli dziennych i ciem. Jak się odnajdują przedstawiciele obu płci? Czy ubarwienie ma znaczenie, a może liczy się coś innego? Czy samce latają „z kwiatka na kwiatek”? Co robią samce, aby zapewnić sobie ojcostwo?

Motyle i mrówki – obojętność, współpraca, wyzysk

Celem wykładu jest pokazanie jak niezwykłe i różnorodne mogą być relacje między organizmami na przykładzie związków motyli i mrówek. Gąsienice motyli z rodziny modraszkowatych mają swoisty immunitet i nie są przez mrówki atakowane, a wiele poszło jeszcze dalej i współpracuje z mrówkami płacąc im w naturze za usługi ochroniarskie. Wreszcie niektóre w podstępny sposób wnika do ich kolonii stając się pasożytami społecznymi...

 

Dr Magdalena Świsłocka
tel. 85 738 83 82, magdaswi@uwb.edu.pl

Wykłady tylko w I semestrze

Bliskie spotkania z archaicznymi hominidami

Pochodzenie człowieka jest jednym z najbardziej istotnych, a zarazem intrygujących tematów badań naukowych. Najnowsze wyniki badań genetycznych, oparte o paleogenetykę i paleogenomikę dostarczają nowych, zaskakujących wyników, które pozwalają nam lepiej zrozumieć historię i pochodzenie człowieka. W trakcie omawianych zagadnień, odpowiemy sobie na pytanie, czy po opuszczeniu Afryki człowiek współczesny (Homo sapiens) krzyżował się z Homo neanderthalensis. Oba te gatunki zostały przez wielu naukowców uznane za gatunki siostrzane, a zasięgi ich występowania pokrywały się na Bliskim Wschodzie oraz w Europie przez długi okres czasu. Zastanowimy się również, czy związki te mogły pomóc naszym przodkom przetrwać i czy dzisiaj widoczny jest jakikolwiek ślad tych dawnych bliskich relacji.

Dr hab. Piotr Zieliński
tel. 85 738 83 97; e-mail: p.zielinski@uwb.edu.pl

Globalne zmiany środowiska - przyczyny i skutki

Obserwowane w ostatnich dekadach nasilone, globalne zmiany środowiska są przedmiotem intensywnych badań na różnych poziomach od biogeochemicznego do krajobrazowego. W czasie wykładu poruszone zostaną problemy związane z odpowiedzią środowiska przyrodniczego na globalne zmiany obserwowane w przeszłości jak też te notowane obecnie. Przedstawione zostaną przyczyny jak i skutki globalnych zmian notowanych w atmosferze, hydrosferze i różnych biomach Ziemi.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona