logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Studia doktoranckie w zakresie biologii to czteroletnie studia stacjonarne III-go stopnia. Są one prowadzone przez wszystkie zakłady Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB w ramach specjalności naukowych realizowanych w tym instytucie. Głównym celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w wybranej dziedzinie biologii, przygotowanych do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowej oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń wynikających z planu studiów, odbycie praktyk zawodowych i uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych w dziedzinie biologii.

Rekrutacja uzupełniająca 2016/17

Zapraszamy na Studia Doktoranckie w zakresie biologii

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na Studia Doktoranckie w zakresie biologii odbędzie się:

dnia 30.09.2016 (piątek) od godz. 8.30, p. 1016 (Dziekanat Wydziału Biol.-Chem., budynek Instytutu Chemii, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku,
ul. Ciołkowskiego1K, Białystok).

Kandydaci proszeni będą na rozmowę według kolejności tematów badawczych.

 

Rekrutacja rozpoczyna się 15.08.2016 r. Rozmowa kwalifikacyjna - 30.09.2016 r. (piątek). Już teraz możesz dowiedzieć się jakie tematy badawcze będą realizowane, jakie są zasady i harmonogram rekrutacji. Skontaktuj się z opiekunem naukowym i dowiedz się więcej o tematyce przyszłego doktoratu. Więcej informacji o studiach i stypendiach znajdziesz na stronie internetowej lub kontaktując się z kierownikiem studiów doktoranckich.

 • Harmonogram rekrutacji uzupełniającej [PDF]
 • Zasady rekrutacji [PDF]
 • Lista tematów badawczych [PDF]
 • Wymagane dokumenty [PDF]

 

Studia doktoranckie w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

  • OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH (III STOPNIA) w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia prowadzonych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku  [PDF]
  • REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH [PDF]
  • PROJEKTY BADAWCZE realizowane w ramach studiów doktoranckich w zakresie biologii [PDF]

  * * *

  • PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH obowiązujący od roku akad. 2011/12 [PDF]
  • PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH obowiązujący od roku akad. 2012/13: program studiów [PDF], efekty kształcenia [PDF] i plan studiów [PDF]
  • PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH obowiązujący od roku akad. 2014/15: program studiów [PDF], efekty kształcenia [PDF] i plan studiów [PDF]
  • WARUNKI ZALICZENIA  kolejnych lat studiów doktoranckich [PDF]

  * * *

  • PRZEDMIOTY BIOLOGICZNE OGÓLNE - lista wykładów do wyboru w roku akad 2016/17 [PDF]
  • ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE - karta zaliczenia zajęć specjalistycznych zalecanych przez promotora: [DOCX]
  • DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ  - lista zajęć do wyboru w roku akad. 2016/17: [PDF]
  • PRAKTYKA - karta zaliczenia praktyk: [DOCX]

  * * *

  • PLAN ZAJĘĆ na studiach doktoranckich - rok akad. 2015/16: semestr zimowy [PDF] i letni [PDF]
  • SYLABUSY przedmiotów realizowanych w roku akad. 2015/16 [PDF]

  * * *

  • OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

  Ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767) [PDF]

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842). [PDF]

  Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 września 2015 r. w sprawie kosztów finansowania postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz postępowań/przewodów o nadanie stopni naukowych [PDF]

  Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego [PDF]

  ZASADY PROWADZENIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM [PDF]

  * * *

  STYPENDIA

  • Stypendia z funduszu pomocy materialnej [ regulamin ]

  Doktorant może otrzymać pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa jako:

  1. Stypendium socjale [ wniosek ] – warunkiem uzyskania jest dochód na 1 osobę w rodzinie doktoranta nieprzekraczający określonej kwoty. [ link ] Wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód doktoranta należy złożyć do dnia 15.10.2016 r. do Dziekanatu Wydziału Biol.-Chem. (p. Urszula Bagińska)
  2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych [ wniosek ] Wniosek należy złożyć do dnia 15.10.2016 r. do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych [ link ]
  3. Stypendium dla najlepszych doktorantów [ wniosek ]. Wniosek należy złożyć do dnia  15.10.2016 r. do kierownika studiów doktoranckich
  4. Zapomoga [ wniosek ] Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi pogorszenie sytuacji materialnej doktoranta można składać przez cały rok akademicki do kierownika studiów doktoranckich
  5. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – więcej informacji na stronie oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom [ plik ]

  Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi przyznawane są przez Wydziałową komisję stypendialną ds. doktorantów Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB [ skład komisji ].

  Do składanych wniosków doktorant jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednych studiach doktoranckich [ oświadczenie ].

  Komunikat nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2015/16 [PDF]

  Komunikat nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wysokości środków przyznanych poszczególnym jednostkom oraz wysokości rezerwy Rektora na stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2015/16 [PDF]

  • Stypendium doktoranckie [ wniosek ]

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2016 r. roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich [ plik ]

  Wniosek należy złożyć do dnia 15.10.2016 r. do kierownika studiów doktoranckich

  Komunikat nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/16 [PDF]

  • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej [ wniosek ]

  Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku [ regulamin ]
  Wniosek należy złożyć do dnia 15.10.2016 r. do kierownika studiów doktoranckich


  Listę rankingową doktorantów do stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej przygotowuje Komisja Doktorancka Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB [ skład komisji ] i przestawia Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku.

  Podstawą do przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckiego i jego zwiększenia z dotacji projakościowej jest:

  1. wynik postępowania rekrutacyjnego (doktoranci I roku)
  2. osiągnięcia doktoranta w poprzednim roku akademickim (doktoranci II, III i IV roku). Punkty przyznawane są na podstawie Sprawozdania doktoranta, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 41/2015 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 maja 2015 r.

  Sprawozdanie doktoranta [ sprawozdanie ] są zobowiązani złożyć wszyscy doktoranci I, II, III i IV roku studiów. Sprawozdanie wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia doktoranta należy złożyć do dnia 30.09.2016 roku do kierownika studiów doktoranckich.
   

  * * *

  SAMORZĄD DOKTORANTÓW

  Skład osobowy Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów:

  •    Przewodnicząca WRSD – mgr Ida Laskowska (Biologia)
  •    Wiceprzewodnicząca WRSD – mgr Mariana Kozłowska (Chemia)
  •    Sekretarz WRSD – mgr Anna Jastrząb (Chemia)
  •    Członek Rady Wydziału Biologiczno-Chememicznego UwB – mgr Ida Laskowska (Biologia)
  •    Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii UwB – mgr Maciej Bitiucki
  •    Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii UwB – mgr Urszula Klekotka
   

  Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku [pobierz plik]

  Uczelniana strona dotycząca studiów doktoranckich na UwB

   

  Kierownik Studiów Doktoranckich

  w zakresie biologii

  na Wydziale Biologiczno-Chemicznym

  dr hab. Anetta Borkowska 

  Instytut Biologii

  ul. K. Ciołkowskiego 1J

  15-245 Białystok

  pokój 3051

  tel. (+48 85) 738-83-81

  E-mail:  abork@uwb.edu.pl

  Sekretariat Instytutu Biologii
  Tel.: (+48 85) 
  738-84-14

  Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku [ pobierz plik ]

  MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

  Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

  PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
  WSPÓŁPRACAikona