logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:salina@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-84-34
 • room:2044
 • godziny konsultacji:środa, 11.00 - 12.30

Publications
 • Stankiewicz A. - Dydaktyczna transformacja treści ekologicznych na wybranych etapach edukacji, [W:] Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności. Materiały z konferencji: Kultura edukacji szkoły wyższej - różnorodne perspektywy, Białystok, 7-8.11.2014, E. J. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red. nauk.), Oficyna wydawnicza ASPRA-JR Warszawa 2015,  str. 359-374
 • Stankiewicz A. - Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o szkolnym nauczaniu biologii, [W:] Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko-eksperyment-edukacja, A. Bajguz, I. Ciereszko (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2015, str. 305-318
 • Stankiewicz A. 2014. Dydaktyka szkoły wyższej - obowiązkowy przedmiot dla doktorantów. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 41-48.
 • Stankiewicz A. 2014. Zdrowie i jego uwarunkowania w opinii studentów biologii i ochrony środowiska. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa S1: 145-152.
 • Stankiewicz A. 2013. Różnorodność biologiczna w edukacji szkolnej. W: I. Ciereszko, A. Bajguz (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. Białystok , Pol. Tow. Botaniczne: 319-333.
 • Oleńska E., Stankiewicz A. 2013. Metody obliczeniowe w genetyce. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2: 44-50.
 • Stankiewicz A. 2012. Formy popularyzacji nauk przyrodniczych. Biuletyn Metodyczno-Naukowy 6: 19-24.
 • Stankiewicz A.  2012. Projektowanie przedmiotu dydaktyka biologii na podstawie efektów kształcenia.  W: Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich i miejskich, red. nauk.: Fudali I. i in., Kielce: 149-158.
 • Stankiewicz A. 2012. Problemy bioróżnorodności w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia II : 143-151. 
 • Stankiewicz A. 2011. Standardy w edukacji (rozdz. 11). W: Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, Potyrała K. i Walosik A. (red. nauk.), Kraków, ISBN: 978-83-62501-15-1, str. 170-192.
 • Stankiewicz A. 2011. Strategie, formy, metody oraz techniki nauczania i uczenia się (rozdz. 12). W: Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, Potyrała K. i Walosik A. (red. nauk.), Kraków, ISBN: 978-83-62501-15-1, str. 193-208.
 • Stankiewicz A. 2011. Racjonalne i efektywne wykorzystanie podręczników oraz ich obudowy dydaktycznej (rozdz. 14). W: Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, Potyrała K. i Walosik A. (red. nauk.), Kraków, ISBN: 978-83-62501-15-1, str. 223-247.
 • Stankiewicz A., Zagulski G. 2011. Motywacja i postawy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec uczenia się biologii człowieka. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia I. 86: 135-144.
 • Stankiewicz A. 2010. Efekty edukacji środowiskowej w deklarowanych działaniach studentów. W: L. Tuszyńska (red.) Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy wydział Biologii UW, Warszawa: 56-76.
 • Walosik A., Stankiewicz A. 2009. Słownik terminów z ewolucjonizmu. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1: 36-47.
 • Stankiewicz A. 2009. Podręcznik biologii w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W: J. Rodzoś i P. Wojtanowicz (red.) W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego. Wyd. Lubelski Oddział PTG, Pracownia Dydaktyki Geografii , Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, Lublin: 237-247.
 • Stankiewicz A. 2009. Wymagania ogólne i szczegółowe z biologii w świetle założeń reformy. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 60-67.
 • Stankiewicz A. 2008. Środowiskowe działania lokalne na południowo -wschodnim Podlasiu. W: E. Rydz i A. Kowalak (red.). Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyd. Nauk. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk: 78-86.
 • Stankiewicz A. 2008. Formy edukacji przyrodniczej. W: A. Górniak i B. Poskrobko (red.). Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w systemie ochrony przyrody i edukacji środowiskowej. Wyd. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok: 103-109.
 • Stankiewicz A. 2008. Czynniki warunkujące efektywność nauczania biologii. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa nr 1-2: 109-117.
 • Stankiewicz A., Zagulski G. 2007. Motywacja ucznia do uczenia się zagadnień biologii człowieka uczniów gimnazjum. W: T. Janicka-Panek i A. Dąbrowska (red.). Uczeń i nauczyciel w procesie uczenia się przyrody, biologii i ekologii. Materiały XV (Jubileuszowej) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, Sierniewice: 170-185.
 • Stankiewicz A. 2007. Ocena przydatności wybranych opracowań dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli. W: R. M. Suski i in. (red.) Dydaktyka biologii wobec wyzwań współczesności. Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego , Gdańsk: 145-155
 • Stankiewicz A. 2007. Przykłady działań w zakresie edukacji środowiskowo-regionalnej wschodniego Podlasia. Problemy Ekologii 11(6): 300-301.
 • Stankiewicz A., Bebel D. 2007. Podręczniki biologii w podnoszeniu jakości uczenia się i sprawdzania osišgnięć uczniów- szkół ponadgimnazjalnych. W: M. Pedryc-Wrona (red.) Nauka, technika, społeczeństwo - wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego. Wyd. UMCS, Lublin: 127 -140.
 • Stankiewicz A. 2005. Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju w deklaracjach studentów pedagogiki. W: Rydz E. i Kowalak A. (red.) Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej się Europie. Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk: 145-152.
 • Stankiewicz A. 2005. Koncepcja nauczania o zrównoważonym rozwoju w gimnazjum. W: Cichy D. (red.) Edukacja środowiskowa wzmocnieniem zrównoważonego rozwoju. Instytut Badań Edukacyjnych Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa: 79-88.
 • Stankiewicz A. 2004. Ujęcie zagadnień ekologia a zdrowie człowieka w programach nauczania biologii dla szkół ponadgimnazjalnych. W: Ciaciura M. (red.) Stan środowiska przyrodniczego podstawowym warunkiem zdrowotności społeczeństwa. Wyd. "OPTIMEX", Szczecin: 135-142.
 • Stankiewicz A. 2004. Współczesne zagrożenia życia w opinii i studentów. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2-3: 89-93.
 • Stankiewicz A. 2004. Podręcznik biologii w ocenie uczniów gimnazjum. W: Kowalski R. (red.) Efekty edukacji przyrodniczej, biologicznej i środowiskowej w zreformowanej szkole. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce: 187-197.
 • Hłuszyk H., Stankiewicz A. 2003. Polski nauczyciel w zintegrowanej Europie. W: Bebel D. (red.) Słupskie Prace Przyrodnicze. Biologia Eksperymentalna i Ochrona Środowiska 2: 31-40.
 • Stankiewicz A. 2003. Sposoby ujmowania zagadnień ekologicznych w podręcznikach biologii do gimnazjum. W: Bebel D. (red.) Słupskie Prace Przyrodnicze. Biologia Eksperymentalna i Ochrona Środowiska 2: 215-222.
 • Stankiewicz A. 2002. Zagadnienia ochrony środowiska w podręcznikach biologii dla gimnazjum. W: D. Cichy (red.) Edukacja środowiskowa - założenia i rzeczywistość po reformie szkolnej. Polska Akademia Nauk, Komitet Przy Prezydium PAN ’Człowiek i środowisko’, Zeszyty Naukowe 31: 171-178.
 • Stankiewicz A. 2002. Program edukacji środowiskowej na studiach licencjackich ’ochrona środowiska’ na Uniwersytecie w Białymstoku. W: D. Cichy (red.) Edukacja środowiskowa - programy, metody, efekty. Polska Akademia Nauk, Komitet Przy Prezydium PAN ’Człowiek i środowisko’, Zeszyty Naukowe 28: 105-109.
 • Hłuszyk H., Stankiewicz A. 2001. Wymagania z dydaktyki biologii stawiane studentom biologii - przyszłym nauczycielom. W: A. Sternicka (red.) Modernizacja programów dydaktyki biologii i ochrony środowiska oraz ich dydaktycznej obudowy. Materiały XI Krajowej Konferencji Dydaktyków Biologii, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 95-109.
 • Stankiewicz A. 2001. Samoocena opanowania umiejętności kluczowych przez nauczyciel i studentów biologii. W: D. Cichy (red.) Nauczyciel 2000 - plus. Modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska. Materiały z konferencji naukowej. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 82-89.
 • Hłuszyk H., Stankiewicz A. 2000. Kształcenie dla ekorozwoju w świetle reformy systemu szkolnego. Nadzieje i niepokoje. W: Podstawy kształcenia dla zrównoważonego rozwoju. Polska Akademia Nauk, Komitet Przy Prezydium PAN „Człowiek i środowisko”. Zeszyty Naukowe 24: 103-114
 • Stankiewicz A. 2000. How much do students understand ecological problems described in biology textbooks? In: The Second International Scientific Conference "Envirnomental Education, Human Being in Environment". Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczcińskiego, Szczecin, 261-269.
 • Hłuszyk H., Stankiewicz A. 1999. Podstawy ekologii. W: A. Czubaj (red.) Biologia. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa, 691-715.
 • Hłuszyk H., Stankiewicz A. 1999. Biologia. Encyklopedia Szkolna. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Stankiewicz A. 1999. Dydaktyczna transformacja treści ekologicznych w szkole podstawowej. W: W. Stawiński (red.) Problemy szczegółowej dydaktyki biologii w kształceniu nauczycieli biologii i badaniach naukowych. Materiały X Krajowej Konferencji Dydaktyków Biologii Szkól Wyższ. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 119-125.
 • Stankiewicz A. 1999. Aspekty integracji i nauczania zintegrowanego. W: Reforma edukacji biologicznej i środowiskowej. VII Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyki Biologii. Oficyna Wydawnicza "Turpress", Toruń, 93-101.
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona