logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Dr hab. inż. Magdalena Grabowska
Dr hab. inż. Magdalena Grabowska

Institute of Biology / Zakład Hydrobiologii
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:magra@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-83-92
 • room:1119
 • godziny konsultacji:czwartek, godz. 11.00 – 12.30

- ekologia i taksonomia fitoplanktonu ekosystemów słodkowodnych
- przyczyny i skutki toksycznych sinicowych zakwitów wody w zbiorniku zaporowym Siemianówka i rzece Narew
- ocena wpływu jakości wody, parametrów meteorologicznych, hydrologicznych i hydrobiontów na rozwój fitoplanktonu
- fitobentos źródeł i rzek Puszczy Knyszyńskiej
- wieloaspektowy monitoring ekosystemów słodkowodnych
- ocena ryzyka występowania gatunków toksycznych sinic w różnych typach troficznych i morfologicznych jezior w ramach europejskiego programu
European Multi Lake Survey (EMLS)

 

Pełnione funkcje

Członek Rady Instytutu Biologii oraz Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fykologicznego
Członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
Członek Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko
Członek Kierunkowego Zespołu Dydaktycznego (Ochrona środowiska)
Członek Białostockiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej
Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej (2016r.)

 

Dydaktyka

Ocena oddziaływania na środowisko, Podstawy oceny oddziaływania na środowisko, Uzdatnianie i oczyszczanie wody, Hydrobiologia, Ochrona wód, Szczątki roślinne w badaniach kryminalistycznych, Organizacja sieci pomiarowych, Ekosystemy wodne, Harmful Algae, Freshwater ecology

Publications
 • Grabowska M., Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Sieradzki P. 2016. Comparison of phytoplankton and zooplankton communities versus abiotic conditions in meandering and anastomozing sections of a lowland river. 3rd International Conference Water Resources and Wetlands, Conference Proceedings 8-10.09.2016, Tulcea, Romania, ISSN: 2285-7923, str. 62-68
 • Grabowska M., Mazur-Marzec H. 2016. The influence of hydrological conditions on phytoplankton community structure and cyanopeptide concentration in dammed lowland river. Environmental Monitoring and Assessment  188, 488, DOI: 10.1007/s10661-016-5506-x
 • Kalinowska K., Grabowska M. 2016. Autotrophic and heterotrophic plankton under ice in a eutrophic temperate lake. Hydrobiologia 777, 111-118, DOI: 10.1007/s10750-016-2769-8
 • Glińska-Lewczuk K., Burandt P., Kujawa R., Kobus S., Obolewski K., Dunalska J., Grabowska M., Lew S., Chormański J. 2016. Environmental factors structuring fish communities in floodplain lakes of the undisturbed system of the Biebrza River. Water 8, 146, DOI: 10.3390/w8040146
 • Goździejewska A., Glińska-Lewczuk K., Obolewski K., Grzybowski M., Kujawa R., Lew S., Grabowska M. 2016. Effects of lateral connectivity on zooplankton community structure in floodplain lakes. Hydrobiologia 774, 1, 7–21, DOI: 10.1007/s10750-016-2724-8
 • Zieliński P., Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2016. Influence of changeable hydro-meteorological conditions on Dissolved Organic Carbon and bacterioplankton abundance in a hypertrophic reservoir and downstream river. Ecohydrology 9, 382–395; DOI: 10.1002/eco.1641
 • Grabowska M., Hindák F., Hindáková A. 2014. Phototrophic microflora of dystrophic Lake Sęczek, Masuria, Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 43(4): 337-345.
 • Obolewski K., Glińska-Lewczuk K., Jarząb N., Burandt.P., Kobus S., Kujawa R., Okruszko T., Grabowska M., Lew S., Goździejewska A., Skrzypczak A. 2014. Benthic invertebrates in floodplain lakes of a polish river: structure and biodiversity analyses in relation to hydrological conditions. Polish Journal of Environmental Studies 23(5): 1679-1689.
 • Grabowska M., Kobos J., Toruńska-Sitarz A., Mazur-Marzec H. 2014. Non-ribosomal peptides produced by Planktothrix agardhii from Siemianówka Dam Reservoir SDR (northeast Poland). Archives of Microbiology 196: 697-707, DOI: 10.1007/s00203-014-1008-9.
 • Grabowska M., Glińska-Lewczuk K., Obolewski K., Burandt P., Kobus S., Dunalska J., Kujawa R., Goździejewska A., Skrzypczak A. 2014. Effects of hydrological and physicochemical factors on phytoplankton communities in floodplain lakes. Polish Journal of Environmental Studies 23(3): 713-725.
 • Grabowska M., Mazur-Marzec H. 2014. Vertical distribution of cyanobacteria biomass and cyanotoxin production in the polymictic Siemianówka Dam Reservoir (eastern Poland). Archives of Polish Fisheries 22: 41-51.
 • Grabowska M., Wołowski K. 2014. Development of Trachelomonas species (Euglenophyta) during blooming of Planktothrix agardhii (Cyanoprokaryota). Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 50: 49-57.
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Grabowska M., Ejsmont-Karabin J., Karpowicz M., Więcko A. 2014. The trophic status of Suwałki Landscape Park lakes based on selected parameters (NE Poland). Environmental Monitoring and Assessment, DOI: 10.1007/s10661-014-3763-0. 
 • Kobos J., Błaszczyk A., Hohfeld N., Toruńska-Sitarz A., Krakowiak A., Hebel A., Sutryk K., Grabowska M., Toporowska M., Kokociński M., Messyasz B., Rybak A., Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., Budzyńska A., Zagajewski P., Mazur-Marzec H. 2013. Cyanobacteria and cyanotoxins in Polish freshwater bodies. Oceanological and Hydrobiological Studies 42(4): 358-378. 
 • Grabowska M., Ejsmont-Karabin J., Karpowicz M. 2013. Reservoir river relationships in lowland, shallow, euthrophic systems: an impact of zooplankton from hypertrophic reservoir on river zooplankton. Polish Journal of Ecology 61(4): 757-766.
 • Grabowska M.  2012. The role of eutrophic lowland reservoir in shaping the composition of river phytoplankton. Ecohydrology & Hydrobiology 12(3): 231-242. 
 • Wilk-Woźniak E., … Grabowska M., Karpowicz M. … 2012. Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. In: Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz.2,  Mróz W. (ed.), Biblioteka Monitoringu Środowiska: 130-149.
 • Wilk-Woźniak E., … Grabowska M., Karpowicz M. … 2012. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. In: Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz.2, Mróz W. (ed.), Biblioteka Monitoringu Środowiska: 130-149.
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E., Grabowska M., Ejsmont-Karabin J., Karpowicz M. 2012. Assessment of trophic state of four lakes in the Suwałki Landscape Park (NE Poland) based on the summer phyto- and zooplankton in comparison with some physicochemical parameters [In:] Current advances in algal taxonomy and its applications: phylogenetic, ecological and applied perspective [eds Wołowski K., Kaczmarska I., Ehrman J., Wojtal A.Z.], W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków, 205-225.
 • Zieliński P., Ejsmont-Karabin J., Grabowska M., Karpowicz M. 2011. Ecological status of shallow Lake Gorbacz (NE Poland) in its final stage before drying up. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 40 (2): 1-12.
 • Grabowska M., Mazur-Marzec H. 2011. The effect of cyanobacterial blooms in the Siemianówka Dam Reservoir on the phytoplankton structure in the Narew River. Oceanological and Hydrobiological Studies 40 (1): 19-26.
 • Grabowska M. 2008. Charakterystyka fitoplanktonu [W:] Różnorodność badań botanicznych - 50 lat Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego 1958-2008 [red. Kolanko K.], EkoPress, 13-23.
 • Grabowska M., Pawlik-Skowrońska B. 2008. Replacement of Chroococcales and Nostocales by Oscillatoriales caused a significant increase in microcystin concentrations in a dam reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies 37 (4): 23-33.
 • Wołowski K., Grabowska M. 2007. Trachelomonas species as the main component of the euglenophyte  community in the Siemianówka Reservoir (Narew River, Poland). Ann. Limnol.- Int. J. Lim. 43 (3): 207-218.
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E., Górniak A., Zieliński P., Grabowska M., Suchowolec T., Cudowski A. 2008. Specyfika jakości wody zbiornika zaporowego Siemianówka na górnej Narwi [W:] Rozwój obszarów przyrodniczo cennych [red. Jekatierynczuk-Rudczyk E., Stepaniuk M.], Eko Press, Białystok, 39-48.
 • Grabowska M., Kabziński A., Karkoszka I. 2008. Dobowa zmienność zawartości mikrocystyny w wodzie zbiorników zaporowych [W:] Ekotoksykologia w ochronie środowiska [red. Kołwzan B., Grabas K.], Wyd. PZITS nr 884, 99-104.
 • Kabziński A., Grabowska M., Juszczak R., Karkoszka I. 2008. Badanie wpływu czynników środowiskowych na wielkość zakwitów oraz biosyntezę hepatotoksyn sinicowych w zbiorniku Siemianówka w sezonie wegetacyjnym 2007 [W:] Ekotoksykologia w ochronie środowiska [red. Kołwzan B., Grabas K.], Wyd. PZITS nr 884, 153-158.
 • Górniak A., Zieliński P., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Grabowska M., Suchowolec T.,  Smakulska J. 2006. Results of biomanipulation of a humic reservoir after four years of study. Verh. Internat. Verein Limnol. 29: 2059-2062.
 • Hutorowicz A., Szeląg-Wasielewska E., Grabowska M., Owsianny P. M., Pęczuła W., Luścińska M. 2006. Występowanie Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13 (2): 399-407. 
 • Grabowska M., Konecka U., Górniak A. 2006. Summer phytoplankton of lakes in Suwałki Landscape Park. Pol. J. Environ. Stud. 15 (5d): 553-556.
 • Grabowska M., Górniak A. 2006. Charakterystyka limnologiczna Narwi powyżej zbiornika. Chlorofil a. [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja. [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 51.
 • Grabowska M. 2006. Roślinność wodna rzek zasilających zbiornik Siemianówka [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 55-56.
 • Grabowska M., Górniak A. 2006. Chlorofil a w wodach zbiornika Siemianówka  [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 79-82.
 • Grabowska M. 2006. Plankton roślinny zbiornika Siemianówka [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 83-92.
 • Grabowska M., Górniak A. 2006. Produkcja pierwotna fitoplanktonu zbiornika Siemianówka [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 92-96.
 • Grabowska M., Górniak A., Cudowski A. 2006. Chlorofil a w wodach zbiornika Siemianówka w latach 2000-2004 [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w
 • Białymstoku, 145-149.
 • Grabowska M. 2006. Plankton roślinny [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 154-162.
 • Grabowska M., Górniak A. 2006. Produkcja pierwotna fitoplanktonu w zbiorniku Siemianówka w latach 2000-2004 [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 163-164.
 • Górniak A., Zieliński P., Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Suchowolec T. 2006. Monitoring hydrochemiczny zbiornika Siemianówka [W:] Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji [red. Krzysztofiak L.], Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 351-359.
 • Grabowska M. 2005. Cyanoprokaryota blooms in polyhumic Siemianówka dam reservoir in 1992-2003. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 34 (1): 73-85. 
 • Grabowska M., Górniak A. 2004. Letni fitoplankton wybranych sucharów Wigierskiego Parku Narodowego. [W:] Rocznik Augustowsko-Suwalski [red. Fałtynowicz Z., Rant-Tanajewska M.] Tom IV. Materiały z sesji: 15 lat Wigierskiego Parku Narodowego. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Suwałki, 99-104.
 • Górniak A., Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Suchowolec T. 2003. Long-term variations of phytoplankton primary production in a shallow, polyhumic reservoir. Hydrobiologia 506-509: 305-310.
 • Górniak A., Zieliński P., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Grabowska M., Suchowolec T. 2002. The role of dissolved organic carbon in the shallow lowland reservoir ecosystem. Acta Hydrochim. Hydrobiol. 30: 179-189.
 • Górniak A., Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Suchowolec T. 2003. Long-term variations of phytoplankton primary production in a shallow, polyhumic reservoir. Hydrobiologia 506-509: 305-310.
 • Grabowska M. 1999. Phytoplankton assemblages in the eutrophic lowland Siemianówka reservoir (NE Poland). Acta Hydrobiol. 41: 145-152.
 • Górniak A., Grabowska M. 1999. Zakwity wody w zbiorniku Siemianówka. [W:] Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko, Wyd. AR Poznań, 369-377.
 • Górniak A., Grabowska M., Dobrzyń P. 1999. Fitoplankton trzech jezior dystroficznych WPN. [W:] Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych [red. Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A.] Wyd. IRŚ, Olsztyn, 361-370.
 • Grabowska M. 1998. Blooms of Cyanophyta in Siemianówka dam reservoir in the first years after filling. Oceanological Studies 27: 27-31.
 • Górniak  A., Grabowska M. 1998. Primary production of phytoplankton in newly constructed  lowland reservoir in eastern Poland. Internat. Rev. Hydrobiol. 83: 307-310.
 • Górniak A., Zieliński P., Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 1998. Jakość wód zbiornika Siemianówka na górnej Narwi w siódmym roku funkcjonowania. Gospodarka Wodna 7: 258-261.
 • Górniak A., Grabowska M. 1996. Limnology of the Siemianówka dam reservoir (eastern Poland). 3. Formation of phytoplankton communities in the first years after filling. Acta Hydrobiol. 38: 99-108
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona